Uw taal: Nederlands
Uw taal:

Algemene voorwaarden

Nutriminds
Willem Alexanderstraat 25
3474 JS Zegveld
Nederland
KvK: 30229321
BTW nr: NL1353.86.019B02

Artikel 1 Aanbieding/overeenkomsten

Nutriminds behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

Artikel 2 Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enige ander communicatiemiddel in het verkeer met Nutriminds is Nutriminds niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Nutriminds

Artikel 3 Bezorgkosten

Door heel Europa bieden wij gratis verzending vanaf €20,-.

Indien uw bestelling onder dit bedrag uitkomt vragen we een bijdrage van €2,95.

Als een bestelling in meerdere leveringen moet plaatsvinden zijn de extra kosten voor Nutriminds.

Artikel 4 Leveringstermijn

Nadat de betaling is gewaarborgd streven we ernaar om uw bestelling binnen 24 uur te leveren. Om deze service te bieden zijn wij afhankelijk van andere partijen zoals pakketdiensten en banken. Pakketdiensten leveren alleen op “WERK”dagen. Dit houdt in dat, indien u op vrijdag na 22.00 uur of in het weekend besteld de bestelling de volgende werkdag (maandag) wordt verzonden en u de order dus dinsdag kunt verwachten.

Uw orders worden nog dezelfde dag verwerkt mits:

- De bestelling is geplaatst voor 21.00 uur

- De betaling is goedgekeurd (in geval van overboeking moet de betaling dus eerst zijn voldaan)

Artikel 5 Betaling

Voor online betalingen werkt Nutriminds samen met het beveiligde online platform Sisow, bestellingen via de internetsite kunnen op de volgende manieren worden betaald:

1     IDeal
2     Mistercash (België)
3     vooruitbetaling
4     Paypal
5     Sofort (Duitsland)

Indien u via creditcard wenst te betalen, kan dat via PayPal.

Artikel 6 Overmacht

In geval Nutriminds door overmacht verhinderd is de overeenkomst geheel of gedeeltelijk na te komen en/of verhinderd is de overeenkomst tijdig na te komen, is Nutriminds niet aansprakelijk voor enige schade. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Nutriminds kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de koper al hetgeen hij op grond van enige overeenkomst aan Nutriminds verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico terzake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op de koper over. Als tijdstip van de juridische levering geldt het moment waarop de goederen door de klant in ontvangst zijn genomen. De koper is gehouden om, op zijn kosten, aan de terugneming gekochte en afgeleverde producten zijn medewerking te verlenen, in geval hij op enigerlei wijze ten opzichte van Nutriminds in gebreke zal zijn.

Artikel 8 Reclames en aansprakelijkheid

De koper is gehouden de producten direct na aflevering te onderzoeken of deze aan de overeenkomst beantwoorden. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen 14 (veertien) werkdagen na het tijdstip van aflevering van de producten schriftelijk (via brief of e-mail) bij Nutriminds te worden ingediend, onder gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde producten.

Artikel 9 Retourneren

Nadat u het door u bestelde product heeft ontvangen, heeft u de mogelijkheid om zonder opgave van reden binnen 14 werkdagen na ontvangst, de koopovereenkomst met Nutriminds te ontbinden. Het product dient ongebruikt te zijn en/of onaangebroken. U dient wel zelf de kosten en het risico van het retourneren te dragen. Retourzendingen die niet voldoende zijn gefrankeerd, zal Nutriminds niet accepteren.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onjuist invullen van foutieve NAW-gegevens (Naam, adres, woonplaats) waardoor bestellingen niet op de juiste plaats afgeleverd kunnen worden.

Nutriminds behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren wanneer het product door uw toedoen is beschadigd.

Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Nutriminds schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van u te wijten is of anderszins voor uw risico komt, zal Nutriminds u hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen.

Artikel 10 Privacy

De door koper verstrekte gegevens worden opgenomen in het Nutriminds klantenbestand. In dit bestand worden ook de gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestellingen, zoals bestel-, bezorg- en betalingsgegevens. Het klantenbestand wordt gebruikt voor de uitvoering en afwikkeling van de bestellingen en voor marketingdoeleinden. Zie ook onze privacy statement .

Artikel 11 Intellectuele en industriële eigendomsrechten

Koper dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Nutriminds geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Artikel 12 Diversen

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze leveringsvoorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing

Geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.